Natječaji za radna mjesta

Dana 7. siječnja 2022. godine Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba objavljuje


NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

  1. LIJEČNIK - 6 izvršitelja na neodređeno vrijeme.

  2. LIJEČNIK - 6 izvršitelja na određeno vrijeme od 6 mjeseci - zamjena za bolovanja.

  3. MEDICINSKI TEHNIČAR U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA - 5 izvršitelja na neodređeno vrijeme

  4. MEDICINSKI TEHNIČAR U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA - 5 izvršitelja na određeno vrijeme od 6 mjeseci - zamjena za bolovanja.

  5. VOZAČ U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA - 6 izvršitelja na neodređeno vrijeme.

  6. VOZAČ U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA - 4 izvršitelja na određeno vrijeme od 6 mjeseci - zamjena za bolovanja.

  7. SPREMAČICA - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

________________________________

Uvjeti za a) i b):

VSS medicinski fakultet, 360 ECTS bodova ili više, doktor medicine, odobrenje za samostalan rad, najmanje 75 % točno riješenih pitanja iz stručne provjere znanja.

Uvjeti za c) i d):

SSS, medicinski tehničar / med. sestra, odobrenje za samostalan rad, najmanje 75 % točno riješenih pitanja iz stručne provjere znanja.

Uvjeti za e) i f):

SSS, zanimanje vozač motornog vozila, vozačka dozvola B kategorije, najmanje 75 % točno riješenih pitanja iz stručne provjere znanja te najmanje 90 % pozitivno ocijenjenih elemenata iz probne vožnje.

Uvjeti za g):

NSS, najmanje 75 % točno riješenih pitanja iz stručne provjere znanja.

Za sve:

Uz pisanu zamolbu, u kojoj treba naznačiti točke za koje se zamolba podnosi, potrebno je priložiti životopis i presliku svjedodžbe o završenom školovanju, odobrenja za samostalan rad (zdravstveni radnici), osobne iskaznice, uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) i elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu izabranog kandidata da prije početka rada dostavi izvornike.

Kandidati su u prijavi dužni navesti numerirani popis dokumentacije koju prilažu, elektroničku adresu za primanje pismena te broj telefona dostupnosti kandidata.

Na natječaj se mogu javiti natjecatelji obaju spolova.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju popisani su na sljedećem linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 20. 1. 2022. na adresu: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Heinzelova 88, 10000 Zagreb.

Natječaj se objavljuje na internetskim stranicama Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba (www.hitnazg.hr), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u Narodnim novinama.

Sve obavijesti i odluke vezane uz tijek natječaja (poziv na testiranje, odluka o odabiru i sl.) bit će objavljeni na web-stranicama Zavoda: www.hitnazg.hr te kandidati o tome neće biti pojedinačno obavještavani. Kandidat koji ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na predmetni natječaj.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja se prije sklapanja ugovora o radu.

NAPOMENA:

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu njegovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave bit će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

 

 

 

Ravnatelj

 

 

Prof. dr. sc. Žarko Rašić, prim. dr. med.