Natječaji za radna mjesta

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA                  Zagreb,  13. 2. 2024. Heinzelova 88, 10000 Zagreb 
_______________________________________________________
Broj: 872/24

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba objavljuje  
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos

LIJEČNIK - 6 izvršitelja na neodređeno vrijeme.
LIJEČNIK - 10 izvršitelja na određeno vrijeme od 6 mjeseci-zamjena za bolovanja.
MEDICINSKI TEHNIČAR U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE - 13 izvršitelja na određeno vrijeme - zamjena za radnike upućene na specijalizaciju.
AUTOELEKTRIČAR - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci.
SPREMAČICA - 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme.
________________________________
Uvjeti za a) i b):
VSS medicinski fakultet, 360 ECTS bodova ili više, doktor medicine, odobrenje za samostalan rad, najmanje 75 % točno riješenih pitanja iz stručne provjere znanja.
Uvjeti za c):
SSS, medicinski tehničar / med. sestra, odobrenje za samostalan rad, vozačka dozvola B kategorije, najmanje 75 % točno riješenih pitanja iz stručne provjere znanja te najmanje 90 % pozitivno ocijenjenih elemenata iz probne vožnje.
Uvjeti za d):
SSS, autoelektričar, najmanje 75 % točno riješenih pitanja iz stručne provjere znanja, vozačka dozvola B kategorije.
Uvjeti za e):
NSS, najmanje 75 % točno riješenih pitanja iz stručne provjere znanja.
Za sve:
Uz pisanu zamolbu, u kojoj treba naznačiti točke za koje se zamolba podnosi, potrebno je priložiti životopis i presliku svjedodžbe o završenom školovanju, osobne iskaznice, uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) i elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, odobrenja za samostalan rad (zdravstveni radnici) i presliku vozačke dozvole B kategorije za ona radna mjesta za koja je propisana kao uvjet.
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu izabranog kandidata da prije početka rada dostavi izvornike.
Kandidati su u prijavi dužni navesti numerirani popis dokumentacije koju prilažu, elektroničku adresu za primanje pismena te broj telefona dostupnosti kandidata.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. 
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, na linku.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br.33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužni su  uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 75/18).
Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba pridržava u cijelosti ili djelomično pravo poništenja ovog natječaja bez obrazloženja.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola. 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu njegovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave bit će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 21. 2. 2024. na adresu: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Heinzelova 88, 10000 Zagreb.
Natječaj se objavljuje na internetskim stranicama Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba (www.hitnazg.hr) i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Sve obavijesti i odluke vezane uz tijek natječaja (poziv na testiranje, odluka o odabiru i sl.) bit će objavljeni na web-stranicama Zavoda: www.hitnazg.hr te kandidati o tome neće biti pojedinačno obavještavani. Kandidat koji ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na predmetni natječaj.
 
Ravnateljica
Tatjana Pandak, dr. med. spec.