Pristup informacijama

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na informaciju temeljem Zakona o pravu na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba putem obrasca Zahtjev za pristup informaciji..
Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja povezivanja, tumačenja, odnosno izrađivanja nove informacije.
Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:
  • poštom na adresu: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Heinzelova 88, Zagreb.
  • elektroničkom poštom na adresu: hitna@hitnazg.hr
  • na faks broj 01/6302894.
  • osobno u pisarnicu Zavoda, V. kat.
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.
Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.
ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.).
 
OBRASCI
Obrazac – Zahtjev za pristup informaciji.
Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.
Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.
Zahtjev - za podacima o intervenciji (pdf)

Osoba ovlaštena za primanje I rješavanje pritužbi vezanih uz dostojanstvo radnika

Imenovanje osoba ovlaštenih primati pritužbe (pdf)
Sindikalne podružnice (pdf)

Izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama

​​Izvješće za 2022. godinu (pdf)​​
Izvješće za 2022. godinu (csv)
​​Izvješće za 2021. godinu (pdf)​​
Izvješće za 2021. godinu (csv)
​​Izvješće za 2020. godinu (pdf)​​
Izvješće za 2020. godinu (csv)
​​Izvješće za 2019. godinu (pdf)​​
Izvješće za 2018. godinu (pdf)
Izvješće za 2017. godinu (pdf)
Izvješće za 2016. godinu (pdf)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", br. 12/14 i 15/14)