Djelatnost Zavoda

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba u okviru zdravstvene djelatnosti:

 • provodi mjere hitne medicine na području Grada Zagreba

 • vodi propisanu dokumentaciju i izvješća koja se dostavljaju Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu

 • osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne

(regionalne) samouprave

 • osigurava provođenje standarda operativnih postupaka, protokola rada i algoritama

postupanja u djelatnosti hitne medicine

 • organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Grada Zagreba

 • osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i

zdravstvenih radnika donesenih od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

 • provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za

hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za

hitnu medicinu

 • popunjava i organizira timove za medicinski prijevoz cestom, zrakom i vodom

 • osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu

medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i

opremljenosti

 • sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika

 • provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s

Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu

 • provodi edukaciju iz prve pomoći

 • prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za Grad Zagreb te ih

prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu

 • obavlja djelatnost sanitetskog prijevoza

 • planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na

svom području

 • surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi

liječenja i dijagnostike bolesti

 • planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u

koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu

 • osigurava hitnu medicinsku skrb na javnim priredbama i drugim oblicima okupljanja

 • obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Grada Zagreba i na

zahtjev Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

 • surađuje u izvanrednim prilikama sa svim žurnim službama i službama za spašavanje

na području Grada Zagreba

 • surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom obrane u obavljanju

djelatnosti hitne medicine